Area main nature reserve@2x Risen

Risen är ett naturreservat i Genarps socken i Lunds kommun i Skåne. Det är beläget strax söder om Genarp och täcker ungefär 230 hektar.

Området närmast Genarp består av en öppen fäladsmark dvs. betesmark med många kärr och småvatten i sänkorna, medan övriga delar av reservatet till stora delar består av skogsmark.

Risen är en gammal utmarksrest, en naturtyp som tidigare var vanlig på Romeleåsen. Området är omväxlande med skog, fäladsmarker och fuktiga kärrpartier. Skogsmarken består av gammal bokskog, lövklädda kärr, gammal och ung granskog och uppväxande ädellövskog. Ädellövskogen ska successivt ersätta barrskogen.

Källa: Wikipedia

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data