Place main culture@2x Bergaholms gård

Bergaholms gård är en herrgård från 1700-talet. Den vackert belägna jordbruksegendomen ägs av Stockholm Vatten. Omkring gården finns ett 100-tal fornlämningar. I den ekbevuxna hagmarken väster om gården utbreder sig ett av Salems största järnåldersgravfält med bl a en skeppssättning och en väl bevarad runsten från 1000-talet med inskriften "Östen lät resa stenen efter Torgärd, sin syster, Hallbjörn efter sin moder".

Vid Bergaholm finns startplats för en naturstig, där du kan välja olika längd mellan 3,5 och 8 km.

Bornsjöns stränder är fridlysta. Det betyder att det är förbjudet att vidröra sjöns yta, även vintertid. Bornsjöegendomarna med sina skogar och ängar är dock öppna för allmänheten, med vissa undantag för Hemvärnets stridskolas skjutfält.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main child adventure@2x Barnäventyr
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Place main entrance@2x Entré