Hälla naturreservat

Det stora och sammanhängande naturskogsområde som Hällaskogen utgör har få motsvarigheter i Östergötland. Hällmarkstallskog, granskog, myrar med skvattram och lövrika branter är några naturtyper som återfinns i reservatet. Det finns gott om gamla och grova träd samt döda ved. Bland rödlistade arter hittas bland annat den sällsynta och mer nordliga ringlaven. Skogsmiljöerna gynnar skogsfåglar och i de gamla träden lever sällsynta insekter såsom svart praktbagge och bronshjon. Hällaskogen har en speciell karaktär som präglats av det historiska nyttjandet. Förr i tiden fick kreaturen beta fritt i skogen och avverkningar och huggning av träd skedde med stor försiktighet.

Du kan välja att vandra på Östgötaleden genom reservatet. I södra delen finns en rundslinga kallad "Kajsas slinga" som tar dig fram till en fin utsiktsplats.

Fakta

Hälla är ett av fyra naturreservat i en värdefull tallskogstrakt norr om sjön Strolången. De andra naturreservaten är Dyhult, Käringbergen och Forsums gammelskog. Tallskogstrakt innebär att det finns förhållandevis mycket tallnaturskog med stora populationsstorlekar av de växter och djur som är knutna till gammal tallskog i trakten.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Två besöksparkeringar finns för reservatet.

Hitta hit:

Från Söderköping: Följ E22 söderut, sväng av mot Hälla och åk genom Hälla by, följ sedan skylt "Hälla naturreservat". Du kommer först till en parkering vid reservatets norra del. Om du fortsätter på vägen och håller åt vänster vid gården Misskärr kommer du efter cirka 1,2 km till den andra parkeringen i reservatets södra del.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta