Herrborum naturreservat

Välkommen att besöka det ålderdomliga och artrika landskapet kring anrika Herrborum säteri, vars ursprungliga delar härrör från 1600-talet. Men landskapet är mycket äldre än så och har brukats sedan århundraden tidigare. Naturreservatet ligger invid skärgårdskusten och består av tre delområden. Det kännetecknas av både öppna och trädbevuxna hagmarker, gammal barrdominerad skog och en betad havsstrandäng. Antalet gamla och grova träd är stort och många av trädmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun. I hagmarkerna växer bland annat gamla vidkroniga ekar och betesgynnad flora. I barrskogen finns gammal tall med pansarbark och fuktig mark med granskog. På den betade strandängen trivs flera vadare och andra våtmarksfåglar. Greve Magnus Stenbocks genuina intresse för naturen och naturvård har varit en stark bidragande faktor till reservatets bildande och dess värdefulla naturmiljöer. För besökare finns två vandringsslingor som utgår från parkeringen. Kom ihåg att visa hänsyn till djuren genom att röra dig lugnt och koppla hunden.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Parkering:

En rymlig parkering finns direkt intill väg 210.

Hitta hit:

Från Söderköping: Åk väg 210 mot Sankt Anna, följ reservatsskylt, parkeringen ligger direkt till höger intill vägen.

Med Östgötatrafiken: Tag buss 452, gå av vid hållplats Ringsborg och gå tillbaka längs vägen cirka 150 m och du kommer se parkeringen.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta