Area main nature reserve@2x Uggelholmarna naturreservat

Uggelholmarna består av två öar, Stora och Lilla Uggelholmen, och ligger mitt i myllret av öar och skär i S:t Annas mellanskärgård. På öarna växer både barr- och ädellövskog med månghundraåriga tallar och lindar. Lövängar var förr en viktig resurs för bönderna där de kunde hämta in foder till djuren. I före detta lövängar på Stora Uggelholmen kan du se spåren efter deras arbete. Här står ett flertalet träd som bär spår av tidigare hamling. Dessutom är floran mycket rik i dessa områden med förekomst av bland annat blåsippa, liljekonvalj och Adam och Eva. Ädellövträd, död ved, skuggade stenblock och gamla hamlade träd gör att det överlag finns en värdefull moss- och lavflora samt ett rikt insektsliv. Du når reservatet med exempelvis båt eller kajak.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta