Vackstaskogen naturreservat

Vackstaskogens naturreservat ligger vid Vackstaviken vid Långsjön. Reservatet består till stor del av lövträdsmiljöer med höga naturvärden knutna till gammal grov asp och ädellövträd.

Här finns ovanligt mycket gammal asp. Aspen är en rik livsmiljö för vedsvampar, lavar och mossor. På aspen kan man till exempel hitta de ovanliga arterna stor aspticka, aspfjädermossa och lunglav. Reservatet är en viktig lokal för rödlistade arter och signalarter. Även barrskogsmiljön i den nordvästra delen hyser höga naturvärden med många gamla granar och tallar och med ett förhållandevis stort inslag av död ved.

Reservatet ingick tidigare i det gamla militära övningsområdet Almnäs. Rester från den tiden är bland annat den gamla branddammen som numera är hem åt den fridlysta större vattensalamandern och andra vattenlevande djur och växter.

Det finns flera grusvägar som går genom reservatet. Dessa är lättgångna, med hårt underlag och utan nämnvärd lutning. Du kan nå Långsjöns strand via en av dessa.

Vackstaskogens naturreservat bildades 2012, är 27,8 h stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dessa på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Fakta

För att skydda Vackstaskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • tälta mer än två dygn
 • elda annat än på anvisad plats.
Att göra:
 • Naturvärde
 • Naturreservat
Hitta hit:

Från Södertälje C - Nyköpingsvägen söderut mot Tveta. Efter Tveta, följ väg 516 ca 7km till kommungränsen mot Nykvarn. Ta höger precis efter kommungräns-skylten. Vägen är blockerad med stenar men det finns plats för 1-2 bilar. Än så länge saknas iordninggjord parkeringsplats, informationstavlor och anläggningar för friluftsliv.

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Yvonne Ekström

  Var där idag. Inga problem med parkering. Stor dumpad hög byggmaterial vid bommen. Fin promenadväg dock, lätt att ta sig fram.

  5 månader
 • Nadezda

  Fruktansvärt! Jag är väldigt upprörd. Det här är ingen park, men skit! Det finns ett berg av skräp precis intill ingången! Slösa inte din tid

  8 månader
 • Södertälje kommun

  Ta avfarten precis vid skylten "Nykvarns kommun". Även här finns det en bom och vägen är blockerad med stenar, men det finns plats för 1-2 bilar. Ca 100 m från reservatsgränsen.

  mer än ett år
 • Chirre

  Går inte att parkera. sitter en bom ivägen precis i villa området. var tvungen att låna en villas uppfart för att kunna vända. anmäler det här till kommunen idag 12/4-20

  mer än ett år