Place main naturalvalue@2x Östanåparkens våtmarker

Beskrivning Våtmark och sumpskogar med högt naturvärde. Naturvärde Sumpskogar har med sin lokala höga luftfuktighet potential att hysa känsliga kryptogamer knutna till dessa miljöer. Sumpskogar gynnar även till exempel insektsliv och fladdermöss. Produktionen av död ved är hög i dessa miljöer. Skötsel För att bevara sumpskogarnas naturvärden är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. De arter som är beroende av stabila förhållanden i form av fuktighet, temperatur, ljus och vind slås annars lätt ut.

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Tranås Direkt