Stensunds naturreservat

Områdets höga naturvärden är främst knutna till den kalkrika marken som gynnar en värdefull flora. Större delen av naturreservatet utgörs av skogsmark men i de södra delarna finns öppna strandängar och havsvikar. På Borsö-sidan finns även en mindre betesmark. Sörmlandsleden passerar genom naturreservatet och området används i stor utsträckning för friluftsliv med stigar, motionsspår, vindskydd, eldstäder och utsiktsplatser.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat