Area main nature reserve@2x Stensunds naturreservat

Områdets höga naturvärden är främst knutna till den kalkrika marken som gynnar en värdefull flora. Större delen av naturreservatet utgörs av skogsmark men i de södra delarna finns öppna strandängar och havsvikar. På Borsö-sidan finns även en mindre betesmark. Sörmlandsleden passerar genom naturreservatet och området används i stor utsträckning för friluftsliv med stigar, motionsspår, vindskydd, eldstäder och utsiktsplatser. I anslutning till området finns campingplats och gästhamn.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde