Tomtaklintskogen

En tätortsnära skogspärla där det finns mycket att upptäcka. Naturen är omväxlande med barrskog, mossbeklädda stenblock, bergsbranter och våtare lövskogsområden. Genom området löper uppmärkta vandringsstigar med spänger över våtare partier. I skogen finns en mångfald av vilda växter och djur att upptäcka, här kan du se både dovhjort, hackspett och skogslevande orkidéer. Barrträden är överlag gamla och många tallar har utvecklat den grova bark som kallas pansarbark. Utöver naturvärdena har området stora värden för rekreation och friluftsliv.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige om att inrätta ett kommunalt naturreservat i Tomtaklintskogen, kommunens första. Området ingår även i Natura 2000, det europeiska nätverket av skyddsvärda biotoper.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat