Area main nature reserve@2x Möja Björndalens naturreservat

Möja-Björndalens naturreservat är ett område med gammal skog på ön Möja.

Reservatet, som ligger på norra delen av Möja, består av omväxlande hällmarkstallskog, barr- och blandskog med mellanliggande myrmarker. Reservatet har stora värden för den vetenskapliga naturvården, i första hand när det gäller faunan. Skogen ger på många håll ett opåverkat intryck. Inom reservatet finns också vissa ytor med ungskog.

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara och vårda ett för faunan värdefullt skogsområde samt att låta delar av skogsmarken utvecklas mot naturskog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat