Area main nature reserve@2x Hålvattsmyrorna

Området karakteriseras av öppna eller glest tallbevuxna våtmarker: Hålvattsmyrorna i centrala och södra delen av området och Västra Storänget i norra delen. Strax utanför reservatet, nära Hålvattsbäckens utlopp från Furunässjön, finns kvarnlämningar bestående av två dammar och en kvarnbyggnad med välbevarad inredning. Gamla spänger korsar de blötaste kärren.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 6 km sydväst om Botsmark.