Area main nature reserve@2x Lillberget

Lillberget blev domänreservat 1958 och ombildades senare, 1996 till naturreservat. Reservatet utgörs av två berg, Lillberget och Vinbrännan. Mellan dessa ligger en mindre tjärn, omgiven av öppna och trädklädda våtmarker. Lillberget och Vinbrännan är bevuxen med en gammal tall- och barrblandskog, där äldre träd och torrakor uppvisar tydliga spår efter flera skogsbränder.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 20 km norr om Örträsk.