Area main nature reserve@2x Lomselet

Lomselet innehåller en olikåldrig och luckig tallhedskog. Vintern 1918 dimensionsavverkades skogen och idag domineras beståndet av mellangenerationens tallar. Det finns också kvar del tallar ur äldsta generationen. Området har brunnit och man kan se brandljud på äldre tallar. I reservatet finns också mindre våtmarker.

Reservatet gränsar i söder mot Malån som är av riksintresse för naturvård. Området är relativt lättillgängligt då det ligger nära en skogsbilväg.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 8 km sydost om Malå, nära Malån och Norravasund.