Mårdseleheden

Reservatet utgör en av de absolut främsta lokalerna för marksvampar och vedinsekter längs nationalälven Vindelälven. Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. Det finns både gamla dimensionsavverkningsstubbar och spår av senare avverkningar. I reservatet finns en obestämd fornlämning bestående av en stenring. Reservatets skogar är av riksintresse för rennäringen och har utnyttjats av rennäringen under lång tid som vinterbetesområde.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger i Mårdsele by, ca 2 mil norr om Åmsele, nära gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommuner. Väg 363 mot Sorsele passerar genom reservatet, vilket gör området mycket lättillgängligt för den som vill stanna till och besöka området.