Area main nature reserve@2x Örsbäck

Örsbäcks naturreservat ligger några km norr om byn Örsbäck. Det är ett litet naturreservat som består av gammal tallskog på sandhed. Örsbäck är väl värt ett besök för svampplockaren.

Området har höga naturvärden knutna till gamla tallar, rik marksvampsflora och trädkontinuitet. Det finns flera sällsynta och rödlistade marksvampar i området som är beroende av den gamla sandtallskogen. Några exempel är goliatmusseron, tallgråticka och lakritsmusseron. Det är lätt att ta sig till naturreservatet tack vare att det ligger i anslutning till väg. Området är dessutom mycket lättvandrat och skogen är gles och öppen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat