Area main nature reserve@2x Sjulsberget

Området är till stor del klätt med urskogsartad, lågproduktiv granskog med inslag av björk. I den sydöstra delen av området är inslaget av våtmark stort. Myrarna utgörs i huvudsak av öppna strängmyrar och strängkärr. De är helt opåverkade av ingrepp. Sjulsbergets orörda karaktär, med för regionen mycket representativa skogs- och myrtyper, ger området högt skyddsvärde.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat