Area main nature reserve@2x Tjärnbergsheden

Kyrkstigen går genom reservatet och här finns ett vindskydd.

I reservatet växer en mycket gammal och produktiv granskog med ett stort inslag av lövträd som björk, asp och sälg. Även enstaka mycket gamla tallar finns kvar i området. Ett flertal av dessa tallar har så kallade brandljud synliga på stammarna, vilket vittnar om att området tidigare brunnit.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 2 mil sydväst om Skellefteå.