Gråtbron naturreservat

Gråtbron är kommunens nyaste naturreservat och området ligger i Hedströmsdalen alldeles söder om Kolsva. Reservatet omfattar ett avsnitt av den skogsbevuxna västra sluttningen ner mot Hedströmmen. Det som gjort området så intressant är områdets topografi och hydrologi. Här finns mindre ravinbildningar längs bäckarna. Ett flertal diffusa källflöden och den fuktiga översilade marken hyser en särpräglad och ofta örtrik flora. Denna fuktiga miljö gör att skogen består av vuxna löv- och granträd av frisk till fuktig lågört-typ. Framförallt lövet har börjat anta karaktärsdrag som förknippas med äldre naturskogar. Ställvis finns här mycket död ved som gagnar trängda skogsmarksarter. Skogen har oftast hög bonitet och därför resliga träd. Skogen består mest av asp, gran, björk och gråal och ett fältskikt med inslag av kalkgynnade växter samt intressanta växter som storgröe och springkorn. På sina platser finns även hasselbestånd med växten vätteros knuten till sig. I området finns värdefulla fjärilar, mossor och svampar. Som det står i skötselplanen kan naturreservatet med sina säregna naturmiljöer och bitvis vildvuxna skogsbestånd utgöra ett betydelsefullt utflyktsmål. Men den bitvis dramatiska topografin och avsaknad av strövstigar gör att området idag bedöms vara mindre lämpligt för ett utvecklat friluftsliv.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Gråtbron ligger en mil norr om Köping. Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Sväng vänster i korsningen i Kolsva centrum. Följ skylt "V Skedvi". Kör cirka 600 meter på Bruksgatan. Sväng vänster vid skylt "7 Lyftinge". Kör cirka 1,8 kilometer. Kör förbi alla husen på vänster sida och sväng höger innan ett grått hus på höger sida. Följ grusvägen så ser du en parkering efter cirka 200 meter.

Kontakta oss

Ellinor Gustafsson

Köpings turistinformation
Epost: [email protected]
Tel: 0221-256 55