Area main nature reserve@2x Toppbjär naturreservat

I norra delen av Åkulla hittar man reservatet Toppbjär där gamla bokskogar växer i sluttningar och bergsbranter ner mot tre olika sjöar. Landskapet är dramatiskt och Toppbjär är med sina sjönära skogar och naturliga utsiktspunkter ett mycket naturskönt område som bjuder dig som besökare på vackra vyer och spännande upplevelser. I reservatet finns också "Bexells talande stenar" som är ett populärt besöksmål.

Toppbjär har flera värdefulla nyckelbiotoper där ovanliga och rödlistade arter lever. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I dessa områden finns gamla, grova och döda träd. De senare har lämnats kvar och får sakta förmultna till glädje för alla de organismer som lever i eller av den döda veden. Det rör sig om en mängd olika arter av bland annat insekter, svampar och mossor, men även om fåglar och andra djur som lever av krypen som finns i veden.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve