• Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

  5 jun

  Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran...

 • Gömsta äng - strandnära blomsterrika ängar

  5 jun

  Omgiven av höga rasbranter och skogbevuxna bergknallar öppnar sig en liten glänta, Gömsta äng. Platsens tidigare historia med torparliv och betande djur har hållit marken öppen. Detta har lämnat efter sig förutsättningar för det gamla kulturlandskapets biologiska mångfald att kunna återta sin forna prakt. Området är sedan 1966 avsatt som naturreservat och omfattar en öppen ängsmark som omges av lundartad skog. Den omgivande skogen karakteriseras av rasbranter och klippstu...

 • Flemingsbergsskogens naturreservat – alltid nära den stora vildmarken

  Huddinge kommun 15 jun

  Flemingsbergskogen är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Området lämpar sig bra för bär- och svampplockning. Skogen är så stor att du kan gå vilse i den, speciellt om du är där för första gången säger en erfaren skogskännare. Till sin karaktär är naturen lite "norrländsk" och präglas av mossar och barrskog. I Flemingsbergsskogen finns många mycket sällsynta arter Uppemot 100 arter är rödlistade. Några av sällsyntheterna är aspgelélav, gränsticka och spind...

 • Gladö Kvarnsjön – bad, svamp- och bärmarker

  Huddinge kommun 15 jun

  Området ingår i en del av ett större område av riksintresse för friluftslivet, Ågesta-Lida. Det utgör också en del av Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Under sommaren är det främst bad, fiske och roddturer som lockar och på vintern skridskoåkning, skidåkning, promenader och isfiske. I de omgivande skogsmarkerna söder och öster om Kvarnsjön, finns populära svamp- och bärmarker. Många utnyttjar de lättillgängliga stigarna och lederna som finns dels längs Kvarnsjö...

 • Gömmarens naturreservat - nära till vandring, fiske och ridning

  Huddinge kommun 15 jun

  En promenad, en cykeltur, en busstur - Gömmarens naturreservat ligger alltid nära! Området är ett mycket välbesökt naturreservat mellan centrala Huddinge och Kungens kurva. Här finns möjlighet till ett rikt friluftsliv med aktiviteter som passar alla fyra årstiderna. Du kan njuta av leder och stigar som passar stavgång, skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad. Sol, bad och en stunds skön avkoppling vid sjön Gömmaren är ett välkänt sommarnöje för många Hu...

 • Paradisets naturreservat – kommunens största sammanhängande skogsområde

  Huddinge kommun 4 okt

  Paradisets skogar i Hanveden är kommunens största sammanhängande skogsområde. Området är ett omtyckt rekreationsområde för friluftslivet och har mycket höga naturvärden. Skogen är huvudsakligen opåverkad de senaste 100 åren. Dessutom är det rikt på fynd från stenåldern. För 9000 år sedan då detta var en ytterskärgård började jägarfolk utnyttja området för bland annat fiske, säl- och fågeljakt. Detta är Stockholms läns äldsta boplats. Hanveden – högst beläget i Stockholms l...

 • Lissmadalen - fågelsjö omgiven av betesmarker

  30 aug

  Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den betade strandmaden. I större delen av sjön växer säv. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten. Till Lissmaån rinner även sjöarna Kvarnsjön i Lissma och Trylen. Fågelliv med många ovanliga arter - spana från fågeltornet L...

 • Granby och Hanveden - Natura 2000-områden i Paradiset

  Huddinge kommun 7 jul

  Granby - örtrik bäckravin med artrik mossflora Skogen är mörkgrön och fuktig. Barrskog med dominans av gran karaktäriserar området. Två mindre bäckar förenas och bildar ett meandrande vattendrag genom ett örtrikt parti med strutbräken, hässlebrodd, skogsfräken, gullpudra och harsyra. Mossorna grön sköldmossa Buxbaumia viridis, alsidenmossa Plagiothecium latebricola och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum är uppmärksammade i området. Mossrik granskog Natura-2000 område...

 • Gladöskogens naturreservat - vandra i kuperad gammelskog via gröna spåret

  Huddinge kommun 25 maj

  Gladöskogens naturreservat - starkt kuperad gammelskog med en rik vedsvampsflora Skogen är mycket varierad, med många skiften mellan hällmark, sumpskog och mossig granskog. Mötet mellan trädbevuxen betad hage och gammelskog resulterar i artrika bryn. Inom hela skogsområdet finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar. De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekte...

 • Trångsundsskogens naturreservat – lunglav och gamla träd

  Huddinge kommun 23 mar

  En gammal hagmark finns vid grusvägens entré till området. Den har numera övergått till en ädellövskog. Här kan man finna grova gamla ekar, senvuxna lönnar och lindar. Inom detta område finns en spännande uppsättning sällsynta lavar. Däribland den storvuxna och sällsynta lunglaven som förr troddes kunna bota lungsjukdomar. Tätortnära rekreationsområde med höga naturvärden Trångsundsskogen är ett omtyckt tätortsnära rekreationsområde för det rörliga friluftslivet samt inne...

 • Björksättra halvön – lockande upplevelser i hagmark och gammelskog

  Huddinge kommun 23 mar

  Två höga barrskogsklädda bergsryggar i syd/nordlig riktning omgivna av lövskog ger området dess karaktär. En promenad längs Orlångens strand in i reservatet skapar en känsla av skyddad oas. Stillheten och känslan av storskog infinner sig omedelbart man tar ett kliv in i skogens mitt. Storvuxna ekar, granar och tallar omger en med sin trygghet. Naturreservatet har mycket att erbjuda besökaren. Gårdens produktion av mjölk sker i en modern ladugård och enligt kriterier för KR...

 • Orlången - vackert kulturlandskap med ett rikt fågelliv

  Huddinge kommun 17 mar

  I Orlångens naturreservat hittar man en mångfald i både hagmark och gammelskog. I det öppna och varierade landskapet finns spännande fåglar som gök, stenknäck och bivråk. Den ljusa sommarnatten bjuder på överraskningar som kattugglans spöklika rop eller att man får en glimt av nattens jagande fladdermöss. Snörika vintrar finns här Huddinges finaste skidspår. På vårvintern kan du se varfågel och steglits. Kulturlandskapet runt gårdarna är omväxlande, med gammelskog, betes- ...

 • Lännaskogens hagmarker och orörd gammelskog

  Huddinge kommun 15 mar

  Lännaskogens naturreservat - mångfald i både hagmark och gammelskog I den gamla skogen finns en mängd gröna rum, alla med sin speciella atmosfär. En mosaik av sumpskogar letar sig igenom skogens dunkel och här kan man finna den lilla skogshönan, järpe. Även den tillbakadragna nötkråkan häckar här, med flera par. En bit in i skogen ligger en grund höglänt skogssjö. Kvarnsjön – en sjö med många, många trollsländor. Halva sjöns vikar är täckta med gungflyn. Gungflyet består a...