Area main nature reserve@2x Hattbäcken

Hattbäcken ligger vid sjön Slyträsket. Här samsas artrika sumpskogar med kärr, myrmarker och bäckar. Den vanligaste skogen är fuktiga granskogar där det växer gott om lövträd bland granarna. Det rinner några bäckar genom reservatet och i marken finns rörligt grundvatten. Det gör växterna frodiga. I vattendraget som rinner ut från Långsjön finns lämningar efter en kvarn som användes in på 1910-talet. Området är 3,4 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Följ väg 356 från Boden. Efter cirka 22 kilometer svänger du av norrut mot Brännberg. Från Brännberg kör mot nordost, efter cirka 1 mil ligger reservatet på vänster sida. Det finns en skogsbilväg som går igenom reservatet. Det går även att åka från Södra Bredåker och runt sjön Långsjön.