Area main nature reserve@2x Jielkká-Rijmagåbbå

Jielkká-Rijmagåbbå är ett över 370 kvadratkilometer stort naturreservat med vidsträckt fjällskogsnatur. Här kan du vandra i djupaste urskog och ta en skidtur på myrarnas vidder. De sydliga och centrala delarna karaktäriseras av skogklädda berg med vidsträckta myrar i dalgångarna. I norr är landskapet flackare, med karga granskogar och myrar.

Här finns gott om sällsynta svampar och lavar. Bland annat finns Sveriges troligen största förekomst av den sällsynta ringlaven, en ljus hänglav som växer intill bäckar i orörda granskogar. I Jielkká-Rijmagåbbås vidsträckta skogar lever renar, älgar och björnar, och även ganska ovanliga djur som järv, lo och utter. Fågellivet är rikt i både gammelskogar och på myrmarker.

Jielkká-Rijmagåbbå har varit och är än idag viktiga marker för renskötsel, jakt och fiske. Förr var många av myrarna viktiga slåttermarker som gav vinterfoder till djuren.

Ett populärt utflyktsmål är flygplansvraket Easy Elsie. Det brittiska bombflygplanet nödlandade på myren Gejnutjiegge 1944. Från väg 819, drygt 7 kilometer norr om Porjus, finns en spångad stig på ca 2 km som leder fram till flygplansvraket där det också finns en rastplats. Hela Jelka-Rimakåbbå är 373 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Området ligger strax väster om Porjus i Jokkmokks kommun, på vattendelaren mellan Stora och Lilla Lule älv. Det ansluter i väster till naturreservatet Ultevis fjällurskog. Vägen till Oalloluokta passerar igenom Jielkká-Rijmagåbbås nordligaste delar. Vägbeskrivningen leder till p-fickan där Lancaster-stigen börjar vid Oalloluoktavägen. Det går även att nå naturreservatet via Kvikkjokksvägen.