Fifång naturreservat

Naturreservatet omfattar öarna Fifång, Oxnö, Korpen och ett 20-tal mindre holmar och skär samt vattnet runt dessa. På öarna kan du klättra och ströva i hällmarkstallskogar med relativt stora höjdskillnader och branta bergstup. Men det finns också ädellövskog, granskog och alkärr.

På centrala Fifång hittar du ögruppens enda bebyggelse med gamla odlingsmarker, glesa bestånd av grova ekar med ovanlig lavflora, hamlade askar, grunda havsvikar samt betade strandängar och hagmarker (kor). Tack vare Fifångs kalkrika jordar så trivs här en rik kärlväxtflora. På Fifångs östra sida finns en djup och välslipad så kallad ”jättegryta” i berget.

Bryggor och sopmajor på Fifång är tillgängliga för allmänheten. Södertälje Båtsällskap sköter anläggningarna i samarbete med Länsstyrelsen och Södertälje kommun.

Reservatet bildades 1999 och är 1700 ha stort, varav endast 234 ha är landareal. Sedan slutet av 2005 har Fifång även fått statusen som marint reservat. Ön Fifång är även Natura 2000-område. Fifång naturreservat förvaltas av länsstyrelsen i Stockholm län. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna del av dessa innan du besöker området.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Det inga reguljära förbindelser till reservatet. För dig som har tillgång till båt så har naturhamnen på sydsidan av ön Fifång bryggor som finns till för gästande båtar. Hit tar du dig enkelt från farleden.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00