Björnsundet

Sjön Vällen omges av flera naturreservat varav Björnsundet är det minsta och mest lättillgängliga. Naturen är varierad med lövrika barrskogar, gamla betesmarker och två artrika våtmarker, Lindbolsmossen och Storkärren. Nära sjön är naturen frodig med gott om äldre ädellövträd. Här hittar du en lundartad flora och om våren ses blommande örter som sårläka, myskmadra och underviol. Längst i söder ligger igenväxande hagmarker, där grova ekar breder ut sina vida kronor.

Längre in i reservatet finns äldre barrskog som är naturligt föryngrad. Bland tallarna syns också många gamla aspar, grova högstubbar och lågor, d v s liggande döda träd. Den förmultnande veden är mycket viktig för skogens artrikedom, eftersom den är livsrum för en mängd växter och insekter som bara kan leva i sådana miljöer.

Fortsätter du mot öster kommer du till Lindbolsmossen som är ett s k extremrikkärr. Marken är fattig på näring, men mycket rik på arter. På den delvis öppna våtmarken trivs flera sällsyntheter som bl a kalkkärrgrynsnäcka, käppkrokmossa, knottblomster och kärrspira. Lindbolsmossen avvattnas via Storkärren, som är en äldre sumpskog.

Gamla hyggen håller sakta på att omvandlas till en varierad lövskog, men än syns spåren efter skogsbruket. I den mångfacetterade naturen lever flera ovanliga och hotade arter: insekter som aspsplintbock och svartoxe, fåglar som tretåig hackspett och mindre flugsnappare men även kandelabersvamp och aspfjädermossa.

Den trafikerade vägen mellan Uppsala och Hallstavik löper genom reservatet, men det går bra att upptäcka skogen till fots på Upplandsleden. Leden är storblockig och ibland kan du få ta hjälp av både händer och fötter för att balansera dig fram. En riktig trollskog!

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Du kan ta länsbussen till hållplats Kasbol. Tidtabeller och bussnummer hittar du på www.ul.se