Hästhagen-Kilholmen

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

På en udde i Norrsjön, inte långt från Bennebols bruk, ligger en lummig blandskog med många stora ädellövträd. Det här är en plats för dig som särskilt tycker om lundväxter såsom myskmadra, ramslök och skogsknipprot.

Lövskogen vid stranden består av ek, lind, ask och asp, men det finns också alm, björk och hassel. Bland dessa lövträd trivs de många rara lundväxterna. De grova, gamla träden är också goda boplatser för många fågelarter, som t ex mindre hackspett.

I området finns ganska storblockig morän och våtmarker men också torrare hällmarker. I äldre tider tog man tillvara på alla naturresurser för den dagliga försörjningen. Djuren gick på bete i skogen, medan våtmarkerna och ängarna utnyttjades för slåtter. Idag har naturen till största delen återtagit det kulturpåverkade landskapet.

Det har hittas en mängd arter i reservatet som visar på höga naturvärden. Många är svampar och skalbaggar som har behov av gamla, grova aspar, ekar och granar. Terrängen är ganska svårtillgänglig, men det finns en stig som går igenom området och visar vägen mellan block och våtmarker.

Alldeles nära parkeringen ligger Bennebols bruk. Bruket var aktivt i 200 år tills det stängdes 1884. Flera av de gamla byggnaderna står kvar och det finns informationsskyltar som berättar om brukets historia.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Hästhagen-Kilholmen ligger 4,5 km nordväst om Uppsala, mellan Bennebols och Vällnora bruk. Du kan komma hit söder ifrån genom att följa väg 282 till Knutby. I Knutby tar du vänster in på Bladåkersvägen och följer den ca 5 km. Sväng höger där det står skyltat mot Bennebol och Vällnora. En bit efter Vällnora bruk ligger reservatet på höger sida.

Du kan även köra väg 288 från Uppsala mot Östhammar. I höjd med Lejsta viker du in på Hallstaviksvägen (väg 273). Efter att ha passerat sjön Vällen svänger du höger mot Vällnora och Bennebols bruk. Efter ca 7 km har du Hästhagen-Kilholmen på vänster sida.