Hovön-Alnön

För dig som är båtburen är Hovön-Alnöns naturreservat ett trivsamt utflyktsmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar.

Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Alnön har i alla tider betats av gårdens djur, förr framförallt av får, men senare av mjölkkor och numera av kvigor. Betet har gynnat speciella växter. I skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, grova ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De grunda vikarna mellan öarna är goda häckningsplatser för sjöfågel, bl a brunand, som minskat mycket snabbt i Uppland under slutet av 1900-talet. De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Det småbrutna odlingslandskapet är anpassat efter naturens former och förutsättningar i innerskärgården. Det representerar en brukningstradition och livsstil som inte längre finns kvar. På Alnön får vi en inblick i hur det en gång var.

Visa varsamhet vid ditt besök, så att miljön bevaras intakt. Du får t ex inte gräva upp växter eller gå in på privata tomter.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Hovön-Alnön ligger ca 9 km sydost från Öregrund. Du tar dig hit med egen båt.