Vårdsätra naturpark

Vårdsätra naturpark är ett av Sveriges äldsta naturreservat och kanske också ett av de mest hemlighetsfulla. Här ska naturen nämligen få leva sitt eget liv utan att vi människor blandar oss i. Hela skogen är ett försöksområde för vetenskapliga studier och därför är det stängt för allmänheten. Bäst upplever du reservatet från spången som går mellan Skarholmen och Ekolsnäs, i gränsen mellan reservatet och Mälaren.

Reservatet bildades redan 1909 på initiativ av professor Rutger Sernander. Då låg här en gammal beteshage och Sernander ville se vad som skulle hända i en sådan öppen natur om den fick utvecklas fritt. Sedan dess har marken stått orörd utan att betas eller gallras. Det har visat sig att det krävs någon form av hävd, slåtter eller bete, om man vill förhindra att en äng växer igen och blir skog.

Idag är större delen av Vårdsätra naturpark en mycket tät ädellövskog med flera jätteekar och gamla jättealmar. Nära Vårdsätra gård står t ex den stora "strandeken" vars ålder har uppskattats till 500-600 år. Träd som faller omkull får ligga kvar. Därför finns här död ved i alla nedbrytningsstadier som koloniseras av lavar, mossor, svampar och allehanda insekter som behöver murken ved i sin livsmiljö. Bland träden och buskarna trivs också ett stort antal intressanta insekter och en hel orkesterbesättning fågelarter.

På sommarhalvåret är skogen hemvist för bl a, näktergal, kattuggla, härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare och rosenfink. Vill du höra deras vårkonsert kan du avnjuta den från stigen som löper längs reservatet utmed den gamla landsvägen.

Mellan Skarholmen och Ekolnsnäs finns en tillgänglighetsanpassad strandpromenad och från den kan du se in i naturreservatet. Den nås lätt från parkeringen.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Du kan ta stadsbussen till hållplats Gullvivevägen. Följ därefter vårdsätravägen söderut och sväng höger in på lövängsvägen och efter ca 50 m finns det en stig på vänster sida av vägen som leder in till reservatet. Tidtabeller hittar du på www.ul.se.