Area main nature reserve@2x Skarvsjömyrarna

Skarvsjömyrarna är ett av länets mest värdefulla myrområden. Reservatet är ett mycket stort och mångformigt vildmarksområde med i det närmaste opåverkade myrar, stora arealer med naturskogar samt opåverkade vattendrag och sjöar.

Hela reservatet utgörs av väglöst land och stora delar av området är mycket svårtillgängliga under barmarkssäsongen på grund av de blöta myrarna och vattendragen. Under vattendragens högvattenflöden i maj och början av juni kan annars svåråtkomliga delar av reservatet nås vattenvägen via kanot.

Under vinterhalvåret är området relativt lättillgängligt för skid- och skoteråkare via de stora öppna myrarna och tack vare att det finns allmänna och farbara vägar norr, väster och söder om reservatet. Två markerade skoterleder löper genom reservatet: leden mellan Skarvsjöby och Pauträsk samt leden mellan Skarvsjöby och Fianberg.

I reservatets norra del finns en spångad stig som löper från Långnäsvägen ner till Mejvansjöns norra strand. För den fågelintresserade rekommenderas besök i reservatet under nätter och tidiga mornar i juni månad. Då pågår vadarfåglarnas spel som mest intensivt och de går att uppleva surrande myrsnäppr, rytmiskt malande svartsnäppr, intensivt drillande småspovar och dvärgbeckasinens säregna flyktspel vars läte påminner om ljudet från en häst som galopperar över en träbro.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat