Herrestaberget, Naturreservat

Från E4 i Docksta ser du strax sydväst om samhället ett brant berg torna upp sig. Det är Herrestaberget som även kallats Gällstaberget eller Dockstaberget. I bergsbranterna, på hyllorna och i stupen är floran påfallande artrik och omväxlande.

Sydliga arter och fjällväxter

Herrestabergets sluttning är riktad mot öster. Men berget utgör ändå ett så kallat sydväxtberg med sydliga växtarter. Det är ett av de artrikaste sydväxtbergen i kusttrakterna. Här finns till exempel stor blåklocka, skogsvicker och äkta johannesört. Även skogssallat, dvärghäxört, måbär, vårärt och myskmadra är andra sydliga inslag som här växer nära sin nordgräns.

Samtidigt finns här fjällväxter som till exempel tuvbräcka. Den noterades här redan 1930 av botanisten Sten Grapengiesser. Brunbinka som är en annan fjällväxt har också hittats här. Vid en inventering 2007 hittades 182 kärlväxtarter i reservatet och dess närhet.

Granskog och lövträd

Sluttningarna mellan branterna och åkermarken nedanför reservatet är skogbeväxta. Gran dominerar med inslag av lövträd som gråal, rönn, hägg, asp, björk och brakved. Delar har tidigare nyttjats för slåtter och bete men öppna partier växer successivt igen med björk, gran och gråal.

Närliggande reservat

På andra sidan Gällstasjön ligger Skuleberget.

Fakta

Beslutsår: 1971Storlek: 9 hektarKommun: KramforsFörvaltare: LänsstyrelsenSkyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

I Docksta tar du vägen förbi Vibyggerå kyrka mot Nyland och Västmarkom. Efter en knapp kilometer når du den branta sluttningen i reservatet vid Gällstasjöns västra strand.

Var där
Kommentera
  • Mathilda Kondrup

    OBS, det görs massa reklam för detta berg i docksta och på olika hensidor, men stogen existerqr i princip inte. det skulle behövas en hel del röjning och ev lite upptrampning för att den här toppen ens ska vara görbar.

    5 månader