Nationalparker och naturreservat i Norrbottens län

Av Länsstyrelsen Norrbotten 2021-03-16

Idag finns framförallt två sätt att skydda natur i Sverige: som nationalpark eller naturreservat.

Nationalpark är det starkaste skyddet. Det ges bara till ett mindre antal natursköna och mycket värdefulla områden. Tillsammans bildar nationalparkerna en helhet av naturtyper som är typiska och unika för Sverige. Genom att skydda dem kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. I Sverige finns det 30 nationalparker, och av dem ligger 8 i Norrbotten. Norrbottens nationalparker är de äldsta och de största i Sverige.

Marken i nationalparker ägs alltid av staten och det är riksdagen som fattar beslut om bildandet. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret medan länsstyrelserna eller särskilda stiftelser sköter den praktiska förvaltningen.

Norrbottens nationalparker
Abisko
Haparanda Skärgård
Pieljekaise
Vadvetjåkka
Muddus/Muttos
Padjelanta/Bádjelannda
Sarek
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

De fyra sistnämnda nationalparkerna bildar tillsamman med två naturreservat världsarvet Laponia, utsett av UNESCO 1996.

Innan du besöker en nationalpark måste du ta reda på vilka regler som gäller just där. Information om regler hittar du på nationalparkernas gemensamma webbplats och på världsarvet Laponias webbplats.

I Norrbottens Naturkarta finns de norrbottniska nationalparkerna och världsarvet Laponia beskrivna.

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur och de utgör den största andelen av den skyddade naturen i Sverige. Naturreservaten avsätts för att värna och vårda våra fjäll, skogar, vattendrag, betesmarker och skärgårdar i syfte att uppnå Sveriges miljömål och en hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030.

Exempel på skäl för att bilda naturreservat:
• bevara den biologiska mångfalden
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
• tillgodose behov av områden för friluftslivet

Det finns cirka 5 000 naturreservat i Sverige och drygt 400 av dem ligger i Norrbotten. Den största ytan utgörs av naturreservat i fjällvärlden.

Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat efter samråd med markägare och andra berörda. Marken kan vara offentligt eller privat ägd.

I Norrbottens Naturkarta finns länets cirka 430 naturreservat beskrivna. Varje naturreservat är unikt och har sina egna föreskrifter. På Länsstyrelsens webbplats hittar du reglerna för naturreservaten i Norrbotten.

Många naturreservat innehåller olika anordningar för friluftslivet. Dessa grillplatser, stigar, vindskydd med mera publicerar vi efter hand i Naturkartan. För närvarande har vi lagt in anordningar i Laisdalen, Galtispuoda, Lamburträsket, Storforsen, Malungsberget, Gammelstadsviken, Bälingeberget, Vasikkavuoma, Serri, Selets bruk, Kronogård, Gallejaur, Isovaara, Lustgården, Makkarajärvi, Snottermyrberget, Jupukka, Rosfors bruk, Reivo, Vittjokk-Akkanålke, Tervajänkkä, Turpas, Anokangas, Likskär och Akkelis.